ព័ត៌មានជាតិ

អវិជ្ជមាន ទាំងអស់គ្នា សម្រាប់ការយកសំណាកលើកទី១ អ្នកពាក់ព័ន្ធអាពាហ៍ពិពាហ៍ នៅភូមិក្រាំងលាវ បង្កឡើងដោយ កក្កដា សុភ័ណ្ឌ

អវិជ្ជមាន ទាំងអស់គ្នា សម្រាប់ការយកសំណាកលើកទី១ អ្នកពាក់ព័ន្ធអាពាហ៍ពិពាហ៍ នៅភូមិក្រាំងលាវ បង្កឡើងដោយ កក្កដា សុភ័ណ្

ប្រភពព័ត៌មាន ដដែល បន្តថា ក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងចុះយកសំណាកលើកទី២ ម្តងទៀត ។

ជាការកត់សម្គាល់ បុគ្គល កក្កដា សុភ័ណ្ឌ ដែលមាន វិជ្ជមាន កូវីដ-១៩ បានទៅចូលរួមពិធី អាពាហ៍ពិពាហ៍ នេះ ទើបឈានដល់ការយកសំណាក ប្រជាពលរដ្ឋ ជាច្រើនរយនាក់ តែម្តង ៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *