ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

(កំពង់ចាម) សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម
ពាក់ព័ន្ធនិងបុរសម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានមក ចូលរួមមង្គលការក្មួយ នៅភូមិកោះតូច ឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ មានផ្ទុកកូវីដ១៩

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *