ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧតតម អ៊ុន ចាន់ដា អិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានបរិច្ចាកប្រាក់បៀវត្សជូនដល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩

ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩

ខ្ញុំបាទ នឹងក្រុមគ្រួសារ សូមចូលរួមបន្តបរិច្ចាកប្រាក់បៀវត្សក្នុងតួនាទីជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ចំនួន៧ខែ ចាប់ពីខែកុម្ភៈ ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ ជូនដល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *