ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងកសិកម្ម÷លទ្ធផលនៃការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល១២ខែ ក្នុងឆ្នាំ២០២១

ភ្នំពេញ÷ការបូកសរុបជាបឋមបានឲ្យដឹងថាតម្លៃនៃការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជា ទៅកាន់គោលដៅទីផ្សារក្រៅប្រទេស ក្នុងរយៈពេល១២ខែ ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៤ ៩៦៧ ៨៥២ ៧១៣ ដុល្លារអាមេរិក ដែលក្នុងនោះ៖  ការនាំចេញអង្ករមានចំនួន ៥២៧ ៥៩៣ ៩៩៥ ដុល្លារអាមេរិក  ការនាំចេញស្រូវមានចំនួន ៦៣១ ៤០៧ ៨២២ ដុល្លារអាមេរិក  ការនាំចេញកសិផលក្រៅពីស្រូវ-អង្ករមានចំនួន ៣ ១៦៤ ៧១៧ ៤៨៣ ដុល្លារអាមេរិក  ការនាំចេញកៅស៊ូធម្មជាតិមានចំនួន ៦០៣ ១៩៣ ២០២ ដុល្លារអាមេរិក  ការនាំចេញឈើកៅស៊ូមានចំនួន ១ ៥០៥ ០១៤ ដុល្លារអាមេរិក  ការនាំចេញឈើអារនិងសត្វស្វារ ៣៥ ៣៣៥ ៦៦៧ ដុល្លារអាមេរិក  ការនាំចេញត្រីគ្រប់ប្រភេទ ៤ ០៩៩ ៥៣០ ដុល្លារអាមេរិក យោងតាមប្រព័ន្ធទិន្នន័យគ្រឹះភូតគាមអនាម័យជាតិ

Read more